Three small works
White concrete, White roses, Steel, Marble
7” x 4” x 4”, 7” x 5” x 5”, 14” x 2” x 5”